Chi tiết bài viết - Xã Trung Hải - Gio Linh

Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-VHTT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Phòng VHTT huyện Gio Linh về việc tổ chức hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Gio Linh (02/4/1972 – 02/4/2023).

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các thôn, đơn vị Trường học, Trạm y tế và các đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc sau đây:

1.Các cơ quan, đơn vị và các thôn thực hiện tốt việc treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, cổng chào, TTHTCĐ  thôn, gắn với việc chỉnh trang nông thôn mới.

2. Tổ chức làm vệ sinh tại cơ quan, trụ sở, Nghĩa trang, nhà Bia, TTHTCĐ, đường làng ngõ xóm các thôn đảm bảm cảnh quang xanh – sạch – đẹp.

*Thời gian: Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu bắt đầu từ ngày 28/3/2023 đến hết ngày 05/4/2023.

Khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng huyện Gio Linh (02/4/1972 – 02/4/2023)!

+ Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng huyện Gio Linh (02/4/1972 – 02/4/2023)!

+ Đảng bộ và nhân dân huyện Gio Linh quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh!


Tuyên truyền tại UBND xã Trung Hải nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng huyện Gio Linh ( 02/4/1972 - 02/4/2023)!


Sau khi thông báo các đơn vị Trường, Trạm, 6 thôn trên địa bàn xã nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tuyên tuyền nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng huyện Gio Linh ( 02/4/1972 - 02/4/2023). tỷ lệ treo cờ Tổ Quốc trong nhân dân đạt trên 90%.